You Are Reading

0

กำหนดการจัดกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553

***********

เวลา    08.20    น.    

    คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา 08.30     น.    

    ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ( ร.4 )

    และ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ( ร.9 )

เวลา 08.40 น.    

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

เวลา 08.50     น.    

    ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4

    และ กล่าวเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เวลา 09.00    น.    

    การแสดง Science Show

เวลา    09.30 – 11.30 น.    

    ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ( บริเวณหน้าอาคาร 2 )

        -    แสดงประวัติพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

        -    แสดงประวัติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

        -    แสดงผลงานและประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

เวลา    10.00 – 11.30 น.    

    กิจกรรมประกวดแข่งขัน

    -     กิจกรรมการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ

    -    กิจกรรมการประกวดน้ำสมุนไพร

    -    กิจกรรมการประกวดชุดรไซด์เคิล

    -    กิจกรรมประกวดระบายสี

    -    กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี " นักวิทยาศาสตร์ในฝัน "

    -    กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี " ป่าสวย โลกสดใส "

    -    ทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

    -    ทำพวกกุญแจเรซิน

    -    การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมวดวิทยาศาสตร์

…………………………………

" วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต "

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น